Cele programow

Cele programow

Jakkolwiek cele wszystkich programów emerytalnych są identyczne, programy te różnią się między sobą wieloma charakterystycznymi cechami. Pierwszą z nich jest metoda dokonywania płatności: jeśli świadczenia są określone przez wysokość składek na fundusz emerytalny i dochody funduszu, mamy do czynienia z programem o ustalonej wysokości składki (defined-contribution plan); jeśli przyszłe świadczenia emerytalne (emerytury) są ustalane z góry, jest to program o ustalonej wysokości emerytury (defined-benefits piań). W przypadku programów o ustalonej wysokości emerytur kolejne różnice dotyczą sposobu finansowania programu. Program o ustalonej wysokości emerytur jest programem w pełni skonsolidowanym (fully funded), jeśli składki na fundusz oraz jego zyski w ciągu roku są wystarczające na pokrycie ustalonych emerytur w terminie wymagalności. Jeśli składki i zarobki funduszu są niewystarczające, fundusz jest nieskonsolidowany (underfunded). Na przykład, jeśli Jane Brown wpłaca 100 dol. rocznie na swój fundusz emerytalny przy stopie procentowej równej 10%, po dziesięciu latach zgromadzony kapitał wraz z zyskiem będzie równy 1755 dol.2. Jeśli emerytura ustalona w jej programie emerytalnym ma wynosić maksymalnie 1753 dol. po dziesięciu latach, program jest w pełni skonsolidowany, ponieważ jej składki i ich dochody w pełni pokryją te świadczenia. Jeśli jednak świadczenie emerytalne zostało ustalone na poziomie 2000 dol., program jest nieskonsolidowany, ponieważ składki i dochody nie pokrywają tej wielkości.

About