Coroczne wyplaty

Coroczne wyplaty

Ponieważ coroczne wypłaty z funduszu emerytalnego są wysoko przewidywalne, fundusze emerytalne inwestują w długoterminowe papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje, akcje oraz hipoteki długoterminowe. Kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi dotyczą zarządzania aktywami: menedżerowie funduszy emerytalnych starają się inwestować w aktywa o wysokiej oczekiwanej stopie zwrotu i obniżać ryzyko przez dywersyfikację. Korzystają również z technik zarządzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem stopy procentowej. Strategie inwestycyjne funduszy emerytalnych z czasem ulegają dość radykalnym zmianom. Po doświadczeniach II wojny światowej większość aktywów funduszy emerytalnych była ulokowana w obligacjach rządowych, natomiast mniej niż 1% w akcjach. Jednakże świetne wyniki osiągane na rynkach akcji w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przyniosły funduszom emerytalnym duże zyski, co skłoniło je do przesunięcia głównego ciężaru portfolio na akcje, które obecnie stanowią około 40% ich aktywów. Skutkiem tego jest coraz silniejsza pozycja funduszy emerytalnych na rynku akcji: w początkach lat pięćdziesiątych w posiadaniu funduszy znajdował się około 1% wyemitowanych akcji spółek; obecnie fundusze utrzymują około 25% akcji i są dominującymi uczestnikami rynku.

1 Comment

  1. admin

    pożyczka bez sprawdzania w bazach

About