Czym jest ekonomia polityczna?

Czym jest ekonomia polityczna?

Ekonomia polityczna jest to nauka o produkcji i podziale materialnych środków, które zaspokoją potrzeby ludzi na poszczególnych poziomach postępu społeczeństwa. Historia ekonomii politycznej jako nauki sięga czasów antycznych, a nazwa ?ekonomia? pochodzi od greckiego myśliciela Arystotelesa: oznaczała ona naukę o gospodarstwach domowych. Wyrażenie ?ekonomia polityczna? utworzył i wprowadził francuz A. de Montchretien, który w na początku XVII w. wydał książkę pt. Traite de l?economie politiąue. Samo ?polityczna? miało wskazywać, że w nauce tej chodzi o prawa rządzące gospodarką państwa. Określenie to powszechnie się przyjęło i utrzymało po dziś dzień, mimo że posługiwano się również innymi określeniami, na ten przykład ?ekonomia społeczna?. Wyrażenie to było dość popularne w Polsce pod koniec dziewiętnastego tysiąclecia i na początku XX w. Dzisiaj w państwach kapitalistycznych (głównie anglosaskich) stosowna jest z reguły tylko nazwa ?ekonomia? bez przymiotu „polityczna”, oraz ?ekonomika?.

About